Biển báo bức xạ tại các cơ sở y tếtải về

Biển báo bức xạ tại các cơ sở y tế được ký hiệu tại Phụ Lục I Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Y tế ban hành